177
page-template-default,page,page-id-177,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Botticelli

DE WERELD VAN BOTTICELLI: KUNSTENAARS, OPDRACHTGEVERS, HUMANISTEN

niveau: BA, 2e of 3e-jaars & (Res)MA. Deelnemers op MA-niveau krijgen een verzwaarde onderzoeksopdracht.

studielast: 6 ECTS, ca. 168 uur, inclusief voorbereiding werkstuk (circa 8 dagen op locatie)

plaats: Utrecht (inleidende colleges: januari 2021, precieze datum nader te bepalen), Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut Florence (20-28 februari 2021)

docenten:  Gert Jan van Sman, e.a.

datum verblijf Florence:  20-28 februari 2021

aantal deelnemers: maximaal  7-8 (ivm restricties Covid-19)

 1. Cursusinhoud

In deze aan Sandro Botticelli (1445-1510) gewijde cursus staan zijn contacten met collega’s, opdrachtgevers en humanisten centraal. Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft veel nieuwe inzichten gebracht over Botticelli’s maatschappelijke positie en zijn plaats in de Florentijnse kunstwereld. Zijn artistieke loopbaan laat zich goed begrijpen tegen de achtergrond van zijn sociale netwerk en de noodzaak om zich van andere kunstenaars te onderscheiden. In deze cursus worden de relaties met andere sleutelfiguren van de Florentijnse Renaissance nader geanalyseerd. Soms stonden die relaties in het teken van competitie en concurrentie (Pollaiuolo, Ghirlandaio, Leonardo da Vinci), dan weer in het teken van vriendschap (de dichter-humanist Angelo Poliziano, leden van de Vespucci familie, Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici). Ook economische factoren waren voortdurend aan de orde. Botticelli’s kunstproductie zal derhalve vanuit een interdisciplinair perspectief worden benaderd, zodat de verbanden tussen kunst, geschiedenis en humanisme worden blootgelegd.

 1. Cursusdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten vertrouwd te maken met moderne, interdisciplinaire benaderingswijzen van de kunst van de Renaissance. Daarbij ligt de nadruk op de bestudering van kunstuitingen in hun oorspronkelijke historische context. Er zal uitgebreid gebruik gemaakt van geschreven bronnen uit de tijd zelf, waaronder kunsttraktaten, archiefvermeldingen, inventarissen van kunstverzamelingen en literaire teksten.

Daarnaast is deze cursus gericht op de verwerving en perfectionering van academische en kunsthistorische vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van verschillende soorten bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat wat in kunstwerken is uitgebeeld (visuele analyse), het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het gezamelijk bespreken van de leesopdrachten, het verzorgen van een referaat en het schrijven van een paper.

 1. Praktische gegevens

Docent

Dr. Gert Jan van der Sman (NIKI/Universiteit Utrecht). Hij is de auteur van Lorenzo en Giovanna. Schoonheid en noodlot in Florence (Leiden 2009, tevens verschenen in het Engels, Italiaans en Chinees) en co-editor van Sandro Botticelli. Artists and entrepreneur in Renaissance Florence (Florence 2015).

Onderwijsvorm

Werkgroep

Kosten deelname (inclusief overnachting NIKI, exclusief museabezoek, reis- en verblijfskosten)

€ 10 PER PERSOON PER OVERNACHTING

 

Rooster

PROGRAMMA FLORENCE

Nadere informatie volgt

Bijzonderheden: Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding. Studenten wordt geadviseerd bij hun eigen universiteit na te gaan in hoeverre het mogelijk is een beurs aan te vragen. Aanmeldingen voorzien van een overzicht van behaalde studieresulaten en motivatie vóór 1 december 2020 richten aan: sman@nikiflorence.org

Toetsing

Van elke student wordt verwacht dat hij/zij:

 1. Actief deelneemt (10 ptn)
 2. Een vooronderzoek verricht over één van de werken van Botticelli (10 ptn)
 3. een referaat houdt in Florence (25 ptn)
 4. een werkstuk schrijft n.a.v. een relevante onderzoeksvraag (55 ptn)

Actieve deelname: van de student wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de discussies die tijdens colleges en rondleidingen ter plaatse te berde worden gebracht, op basis van de te bestuderen literatuur.

Vooronderzoek: om proefondervindelijk vertrouwd te raken met de uitgebreide vakliteratuur over Botticelli krijgt de student aan het begin van de werkgroep (tijdens de eerste bijeenkomst in Nederland) een scherp afgebakende onderzoeksopdracht voorgelegd die gericht is op het vinden van antwoorden op concrete vragen over individuele werken van de kunstenaar.

Met betrekking tot het eindwerkstuk (eigen onderzoek) ligt de nadruk op de volgende vragen:

 • Hoe is de relatie van Botticelli tot één van zijn collega’s, opdrachtgevers of humanistische adviseurs gedocumenteerd en welke conclusies laten zich daaraan verbinden?
 • Hoe vertaalt zich dat in zijn Botticelli’s kunstproductie of interpretatie van iconografische onderwerpen?
 • Wat is de dynamiek van culturele en artistieke uitwisseling en wat leert dat ons over de benadering van kunstuitingen?

Dit stelt de student in staat om onderzoek tot uitvoering te brengen over dat tot nieuwe inzichten kan leiden. In overleg met de docent krijgen MA-studenten een verzwaarde onderzoeksopdracht.

Referaat: aan het eind van het verblijf in Florence zal iedere student kort zijn/haar eigen onderzoek toelichten. In maximaal 25 minuten moeten de volgende aspecten belicht worden: de onderzoeksvraag, een korte inhoudelijke schets van het probleem, onderzoeksaanpak (literatuurkeuze, stand van zaken, deelvragen), mogelijke problemen. Het referaat is een resultaat van eigen onderzoek, bestudeerde literatuur, aangeboden collegestof en waarneming ter plaatse.

Werkstuk: elke student schrijft een paper van ca. 3000-3500 woorden waarin hij/zij een van de hierboven genoemde vragen als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek. Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg enkel afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.

Een onderwerp kan je kiezen uit de keuzelijst of je kan er zelf één aandragen. Tijdens de tweede bijeenkomst in Nederland wordt het onderwerp definitief vastgesteld. Tijdens het verblijf in Florence wordt een begin gemaakt met het onderzoek en vindt voortdurende evaluatie van de vordering van het onderzoek plaats. Het referaat valt aan het eind van het verblijf in Florence en is een belangrijk toetsmoment. Na terugkeer in Nederland zal er zelfstandig worden verder gewerkt aan het werkstuk.

Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg alleen afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.  De deadline voor het inleveren van de paper is 10 maart 2021.      

Het werkstuk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 1. formulering centrale vraagstelling
 2. methode van onderzoek
 3. inbedding in historiografisch kader
 4. antwoord centrale vraagstelling en eigen interpretatie
 5. structuur en opbouw van de argumentatie
 6. analyse geschreven en visuele bronnen
 7. taal (correcte spelling en taalgebruik)
 8. notenapparaat en bibliografie

Aanwijzingen voor de in te inleveren opdracht

Lever een verzorgde opdracht in die voldoet aan de volgende regels:

 1. De opdracht is getypt met een regelafstand van anderhalf, met letterformaat 12 en met zijmarges van 2,5 cm.
 2. Zet je naam, studentnummer, email-adres en de naam van de cursus bovenaan elke opdracht.
 3. Controleer vooraleer je inlevert. Print je document volledig uit en lees het op de harde kopij na op spel-, taal- en stijlfouten. Controleer of je alle onderdelen van de opdracht hebt gemaakt.
 4. Voor het paper, schrijf je een goed lopende en overzichtelijke tekst met een inleiding, hoofdtekst en besluit. Je gebruikt volzinnen en geen telegramstijl.
 5. Alle opdrachten worden tijdig ingeleverd.

Inschrijvingen inzenden via e-mail vóór 1 december 2020 onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, studentnummer, verrichte studie-onderdelen, behaalde cijfers e.d. naar sman@nikiflorence.org
Inlichtingen/coördinatie:  Dr. G.J. van der Sman, NIKI, Viale Torricelli 5, 50125 Florence.