177
page-template-default,page,page-id-177,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Caravaggio

CaravaggioKansas

 

CARAVAGGIO EN DE EUROPESE SCHILDERKUNST

niveau: BA, 2e of 3e-jaars & (Res)MA. Deelnemers op MA-niveau krijgen een verzwaarde onderzoeksopdracht.

studielast: 6 ECTS, ca. 168 uur, inclusief voorbereiding werkstuk (circa 2 weken op locatie)

plaats: Utrecht (inleidend college: week 2 2020, precieze datum nader te bepalen)
Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut Florence (20-31 januari 2020)

docenten:  Gert Jan van Sman, e.a.

datum verblijf Florence:  maandag 20 januari (aankomst) tm vrijdag 31 januari (vertrek op 1 of 2 februari)

aantal deelnemers: maximaal 15

 

 1. Cursusinhoud

In deze aan Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) gewijde cursus staat diens rol als vernieuwer van de zeventiende-eeuwse Europese schilderkunst centraal. Het onderzoek van de afgelopen decennia heeft veel nieuwe kennis en inzichten gebracht over Caravaggio en zijn tijdgenoten. Toch blijft de vraag naar Caravaggio’s succes actueel. In deze werkgroep is de aandacht gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: Wat heeft Caravaggio’s internationale impact bepaald? Hoe verhielden zich stilistische en iconografische vernieuwingen bij Caravaggio en diens navolgers? Welke opdrachtgevers en verzamelaars bevorderden de opkomst en de verspreiding van het naturalisme in de schilderkunst van de vroege zeventiende eeuw? Hoe werkte Caravaggio’s invloed door buiten de grenzen van het huidige Italië, met name in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden?

 1. Cursusdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten vertrouwd te maken met de achtergronden van de vernieuwingen in de schilderkunst van de vroege zeventiende eeuw vanuit een transnationaal perspectief. Verschillende methodologische benaderingen komen daarbij aan bod. Bovendien wordt uitgebreid gebruik gemaakt van geschreven bronnen uit de tijd zelf, waaronder kunsttraktaten, archiefdocumenten, brieven, inventarissen van kunstverzamelingen en literaire teksten.

Daarnaast beoogt deze cursus de verwerving en perfectionering van een aantal academische en kunsthistorische vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van verschillende soorten bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat wat in kunstwerken is uitgebeeld (visuele analyse), het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het gezamelijk bespreken van de leesopdrachten, het verzorgen van een referaat en het schrijven van een paper.

 1. Praktische gegevens

Docent

Gert Jan van der Sman (NIKI/Universiteit Utrecht). Hij verzorgde onder meer de tentoonstelling Caravaggio and the Painters of the North

Onderwijsvorm

Werkgroep

Kosten deelname (inclusief overnachting NIKI, exclusief museabezoek, reis- en verblijfskosten)

€ 10 PER PERSOON PER OVERNACHTING

Rooster

PROGRAMMA FLORENCE

Week 1:

 • Maandag: (aankomst NIKI)
 • 15:00-18:00 uur college, tekstanalyse, introductie bibliotheek en fototheek NIKI. Begin eigen onderzoek
 • Dinsdag: 9:00-13:00 uur college, tekstanalyse
 • Woensdag: 10:00-14:00 uur bezoek aan de Galleria degli Uffizi
 • Donderdag: 10:00-13:00 uur bezoek aan collectie Fondazione Roberto Longhi (Caravaggio, Baburen, Borgianni, Ribera), gevolgd door evaluatie (15:00 uur)
 • Vrijdag: 9:00-13:00 uur tussentijdse bespreking eigen onderzoek en bijbehorende bibliografie.
 • Zaterdag-zondag: zelfstudie

Week 2:

 • Maandag: zelfstudie
 • Dinsdag: klassikale bespreking vordering onderzoek
 • Woensdag: 07:00-21:00 uur dagexcursie Rome (S. M. Del Popolo, S. Luigi dei Francesi, Galleria Borghese etc.)
 • Donderdag: 09:00-12:00 uur college
 • Vrijdag: presentaties en afsluiting

Bijzonderheden: Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding. Studenten wordt geadviseerd bij hun eigen universiteit na te gaan in hoeverre het mogelijk is een beurs aan te vragen. Aanmeldingen voorzien van een overzicht van behaalde studieresulaten en motivatie vóór 8 december 2019 richten aan: sman@nikiflorence.org

Toetsing

Van elke student wordt verwacht dat hij/zij:

 1. Actief deelneemt (10 ptn)
 2. Een vooronderzoek verricht over één van de werken van Caravaggio (10 ptn)
 3. een referaat houdt in Florence (25 ptn)
 4. een werkstuk schrijft n.a.v. een relevante onderzoeksvraag (55 ptn)

Actieve deelname: van de student wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de discussies die tijdens colleges en rondleidingen ter plaatse te berde worden gebracht, op basis van de te bestuderen literatuur.

Vooronderzoek: om proefondervindelijk vertrouwd te raken met de uitgebreide vakliteratuur over Caravaggio en het “Caravaggisme’ krijgt de student aan het begin van de werkgroep een scherp afgebakende onderzoeksopdracht voorgelegd die gericht is op het vinden van antwoorden op concrete vragen over individuele werken van Caravaggio.

Met betrekking tot het eindwerkstuk (eigen onderzoek) ligt de nadruk op de volgende drie vragen:

 • Hoe verhielden zich stilistische en iconografische vernieuwingen bij Caravaggio en diens navolgers?
 • Welke opdrachtgevers en verzamelaars bevorderden de opkomst en de verspreiding van het naturalisme in de schilderkunst van de vroege zeventiende eeuw?
 • Hoe werkte Caravaggio’s invloed door buiten de grenzen van het huidige Italië, met name in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden?

Dit stelt de student in staat om onderzoek tot uitvoering te brengen over dat tot nieuwe inzichten kan leiden. In overleg met de docent krijgen MA-studenten een verzwaarde onderzoeksopdracht.

Referaat: aan het eind van het verblijf in Florence zal iedere student kort zijn/haar eigen onderzoek toelichten. In maximaal 25 minuten moet aan de orde: de onderzoeksvraag, een korte inhoudelijke schets van het probleem, onderzoeksaanpak (literatuurkeuze, stand van zaken, deelvragen), mogelijke problemen. Het referaat is een resultaat van eigen onderzoek, bestudeerde literatuur, aangeboden collegestof en waarneming ter plaatse.

Werkstuk: elke student schrijft een paper van ca. 3000 woorden waarin hij/zij een van de hieronder genoemde vragen als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek. Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg enkel afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.

Een onderwerp kan je kiezen uit de keuzelijst of je kan er zelf één aandragen. Tijdens de tweede bijeenkomst in Nederland wordt het onderwerp definitief vastgesteld. Tijdens het verblijf in Florence wordt een begin gemaakt met het onderzoek. Tijdens het verblijf in Florence vindt voortdurende evaluatie van de vordering van het onderzoek plaats. Het referaat valt aan het eind van het verblijf in Florence en is een belangrijk toetsmoment. Na terugkeer in Nederland zal er zelfstandig worden verder gewerkt aan het werkstuk.

Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg alleen afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.  De deadline voor inlevering paper is 6 maart 2020.      

Het werkstuk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 1. formulering centrale vraagstelling
 2. methode van onderzoek
 3. inbedding in historiografisch kader
 4. antwoord centrale vraagstelling en eigen interpretatie
 5. structuur en opbouw van de argumentatie
 6. analyse geschreven en visuele bronnen
 7. taal (correcte spelling en taalgebruik)
 8. notenapparaat en bibliografie

Aanwijzingen voor de in te inleveren opdracht

Lever een verzorgde opdracht in die voldoet aan de volgende regels:

 1. De opdracht is getypt met een regelafstand van anderhalf, met letterformaat 12 en met zijmarges van 2,5 cm.
 2. Zet je naam, studentnummer, email-adres en de naam van de cursus bovenaan elke opdracht.
 3. Controleer vooraleer je inlevert. Print je document volledig uit en lees het op de harde kopij na op spel-, taal- en stijlfouten. Controleer of je alle onderdelen van de opdracht hebt gemaakt.
 4. Voor het paper, schrijf je een goed lopende en overzichtelijke tekst met een inleiding, hoofdtekst en besluit. Je gebruikt volzinnen en geen telegramstijl.
 5. Alle opdrachten worden tijdig ingeleverd.

Inschrijvingen inzenden via e-mail vóór 8 december 2019 onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, studentnummer, verrichte studie-onderdelen, behaalde cijfers e.d. naar sman@nikiflorence.org
Inlichtingen/coördinatie:  Dr. G.J. van der Sman, NIKI, Viale Torricelli 5, 50125 Florence.