185
page-template-default,page,page-id-185,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

DE SPANNING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK BIJ LEONARDO DA VINCI

(BA/MA NIKI-zomercursus, Florence: 19 augustus -30 augustus 2019)

 1. Cursusinhoud

In deze aan Leonardo da Vinci (1452-1519) gewijde cursus wordt zijn werkwijze als tekenaar en schilder bestudeerd tegen de achtergrond van de traditionele Florentijnse werkplaatspraktijken en de regels die hij ten aanzien van de teken- en schilderkunst heeft geschreven.  De aandacht is daarbij gericht op het beantwoorden van de volgende vragen: hoe verhoudt zijn kunstpraktijk zich tot die van zijn tijdgenoten in Florence en Milaan; hoe verhouden zijn denkbeelden omtrent de schilderkunst zich tot de Italiaanse schilderkunst en zijn eigen praktijk als tekenaar en schilder en hoe succesvol was hij als leermeester.

 1. Cursusdoelen

De cursus heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste de student vertrouwd maken met de atelierpraktijken en kunsttheoretische opvattingen van Leonardo da Vinci en inzicht bij te brengen in de aard en betekenis van de verhouding tussen zijn kunstpraktijk en denken over kunst beschouwd in de context van bestaande (Florentijnse en Milanese) tradities. Ten tweede beoogt deze cursus de verwerving en verbetering van een aantal academische vaardigheden. Centraal hierbij staan het analyseren, interpreteren en kritisch benaderen van geschreven bronnen en literatuur, het in relatie brengen van het geschreven materiaal met dat wat in kunstwerken is uitgebeeld, het schrijven van wetenschappelijke teksten incl. kritisch apparaat, het mondeling presenteren van het eigen onderzoek, feedback geven en verwerken en het efficiënt gebruiken van de wetenschappelijke bibliotheken. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het gezamelijk bespreken van de leesopdrachten (Reader), het schrijven van een paper en het geven van een presentatie (ca. 20 min.).

 1. Praktische gegevens

Docent

Prof. Dr Michael Kwakkelstein (NIKI/Universiteit Utrecht)    kwakkelstein@nikiflorence.org

Onderwijsvorm

Werkgroep

Studielast:

168 uur                               6 ECTS

Kosten deelname (inclusief overnachting NIKI, exclusief museabezoek, reis- en verblijfskosten)

€ 10 PER PERSOON PER OVERNACHTINg

€ 12-15 aanschaf Reader

Rooster

t.b.a.  mei:  inleidend college in Utrecht – aanschaf Reader

Maandag 19 augustus:  aankomst op het NIKI (aankomst in het weekend is niet mogelijk door afwezigheid van de staf)

Bijzonderheden: Studenten dienen voorafgaand aan de cursus toestemming voor deelname te vragen aan de eigen studie-coördinator evenals te overleggen over de hoogte van toekenning van studiepunten in ECTS voor de eigen opleiding. Studenten wordt geadviseerd bij hun eigen universiteit na te gaan in hoeverre het mogelijk is een beurs aan te vragen. Aanmeldingen voorzien van een overzicht van behaalde studieresulaten en motivatie vóór 1 mei 2019 richten aan: kwakkelstein@nikiflorence.org

PROGRAMMA

Week 1:

 • Maandag: (aankomst NIKI)
 • 15:00-18:00 uur college en verdeling onderwerpen en referaten.
 • Dinsdag: 9:00-13:00 uur college: tekstanalyse. Middag: Begin eigen onderzoek
 • Woensdag: 9:00-13:00 uur college: tekstanalyse. Middag: Zelfstudie
 • Donderdag: 9:00-13:00 uur college: tekstanalyse. Middag: Zelfstudie.
 • Vrijdag: 10:00 uur bezoek aan de Galleria degli Uffizi en Museo del Bargello.

Week 2:

 • Maandag: zelfstudie
 • Dinsdag: dagexcursie Vinci (oa. bezoek Biblioteca Leonardiana)
 • Woensdag: zelfstudie
 • Donderdag: presentaties
 • Vrijdag: presentaties en afsluiting

Toetsing

Van elke student wordt verwacht dat hij/zij:

 1. Actief deelneemt (10 ptn)
 2. een referaat houdt in Florence (40 ptn)
 3. een paper schrijft n.a.v. een relevante onderzoeksvraag (50 ptn)

Actieve deelname: van de student wordt verwacht dat deze actief deelneemt aan de discussies die tijdens colleges en rondleidingen ter plaatse te berde worden gebracht, op basis van de te bestuderen literatuur.

Referaat

In de tweede week van het verblijf in Florence zal iedere student kort zijn/haar eigen onderzoek toelichten. In maximaal 20 minuten moet aan de orde: de onderzoeksvraag, een korte inhoudelijke schets van het probleem, onderzoeksaanpak (literatuurkeuze, stand van zaken, deelvragen), mogelijke problemen. Het referaat is een resultaat van eigen onderzoek, bestudeerde literatuur, aangeboden collegestof en waarneming ter plaatse.

Paper

Elke student schrijft een paper van 2500 (BA)/4000 (MA) woorden waarin hij/zij een van de hieronder genoemde vragen als uitgangspunt gebruikt voor het onderzoek. Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg enkel afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.

Een onderwerp kan je kiezen uit de keuzelijst of je kan er zelf één aandragen. In de eerste week van het verblijf in Florence wordt het onderwerp definitief vastgesteld. Tijdens het verblijf in Florence wordt een begin gemaakt met het onderzoek. In de week van vertrek is er de mogelijkheid om specifieke vragen mondeling te bespreken. Tijdens dit spreekuur zal tevens een voorlopige indeling en bibliografie moeten worden overlegd. Na terugkeer in Nederland zal er zelfstandig worden verder gewerkt aan het paper

Zoals eerder vermeld, in deze werkgroep staan de volgende vier vragen centraal:

 • hoe verhouden Leonardo’s denkbeelden over goede schilderkunst zich tot zijn eigen praktijk als schilder?
 • hoe verhouden zijn opvattingen over de betekenis en het doel van de schilderkunst zich tot die van zijn tijdgenoten en directe voorgangers (kunsttheoretici en humanisten)?
 • Welke relatie bestaat er tussen Leonardo’s denkbeelden over schilderkunst en de schilderkunst uit zijn tijd?
 • Wat is de invloed van Leonardo als leermeester in Milaan en Florence (in welke mate brachten zijn leerlingen zijn adviezen en regels in praktijk?)

Betrek inzichten en beschouwingen die tijdens de cursus ter sprake kwamen in je paper en zorg ervoor dat je tekst voldoet aan de normen voor een wetenschappelijke tekst. Voeg alleen afbeeldingen toe die bijdragen tot het begrip en de duidelijkheid van je verhaal.  De deadline voor inlevering paper is maandag 21 oktober.        

Het werkstuk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

 1. formulering centrale vraagstelling
 2. methode van onderzoek
 3. kritische analyse gangbare interpretaties
 4. antwoord centrale vraagstelling en eigen interpretatie
 5. structuur en opbouw van de argumentatie
 6. analyse visueel materiaal
 7. taal (correcte spelling en taalgebruik)
 8. notenapparaat en bibliografie

Aanwijzingen voor de in te inleveren opdracht

Lever een verzorgde opdracht in die voldoet aan de volgende regels:

 1. De opdracht is getypt met een regelafstand van anderhalf, met letterformaat 12 en met zijmarges van 2,5 cm.
 2. Zet je naam, studentnummer, email-adres en de naam van de cursus bovenaan elke opdracht.
 3. Controleer vooraleer je inlevert. Print je document volledig uit en lees het op de harde kopij na op spel-, taal- en stijlfouten. Controleer of je alle onderdelen van de opdracht hebt gemaakt.
 4. Voor het paper, schrijf je een goed lopende en overzichtelijke tekst met een inleiding, hoofdtekst en besluit. Je gebruikt volzinnen en geen telegramstijl.
 5. Alle opdrachten worden tijdig ingeleverd.

Literatuur

Ames-Lewis, F., The intellectual life of the Early Renaissance artist, New Haven/Londen 2000

Bambach, C. (ed.), Leonardo da Vinci. Master Draftsman. Exhibition catalogue (The Metropolitan Museum of Art New York) New Haven and London 2003

Barasch, M., Theories of art. From Plato to Winckelman, New York 1985

Baxandall, M., Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford 1972

Baxandall, M., Giotto and the Orators: Humanist Observers of painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition 1350-1450, Oxford 1971

Baxandall, M., Words for pictures, New Haven/Londen 2003

Clayton, M., Leonardo da Vinci. The Divine and the Grotesque, exhibition catalogue (The Queen’s Gallery, Buckingham Palace, London), London 2002.

Freedman, L., “Rilievo as an artistic term in Renaissance art theory”, Rinascimento, N.F., 29, 1989, pp. 217-247.

Delieuvin V. (ed.), Saint Anne. Leonardo da Vinci’s Ultimate Masterpiece, exhibition catalogue (Musée du Louvre, Paris), Paris 2012.

Gombrich, E.H. “The Leaven of criticism in Renaissance art” in E.H. Gombrich, The Heritage of Apelles: Studies in the Art of the Renaissance, Oxford 1976, pp. 111-131.

Gombrich, E.H., “Leonardo on the Science of Painting: Towards a Commentary on the ‘Trattato della Pittura’, in E.H. Gombrich, New Light on Old Masters. Studies in the Art of the Renaissance IV, London 1986 (orig. ed. 1982). Pp. 32-60

Kemp, M., “From ‘Mimesis’ to ‘Fantasia’: The Quattrocento Vocabulary of Creative Inspiration”, Viator,  8 (1977), pp. 347-398.

Kemp, M., “Leonardo da Vinci: Science and the Poetic Impulse”, Journal of the Royal Society of Arts, 133 (1985), pp. 196-213 Reprinted in: Michael W. Cole, Sixteenth-Century Italian Art, Blackwell 2006, pp. 94-114.

Kemp, M, “’Equal excellences’: Lomazzo and the Explanation of Individual Style in the Visual Arts”, Renaissance Studies, I (1987), pp. 1-26.

Kemp, M., “Virtuous Artists and Virtuous Art; Alberti and Leonardo on Decorum in Life and Art”, in F. Ames-Lewis and A. Bednarek, eds. Decorum in Renaissance Art, Londen 1992, pp. 15-23.

Kemp. M., Behind the Picture. Art and Evidence in the Italian Renaissance, New Haven and London 1997.

Kemp, M., Leonardo da Vinci. The Marvellous Works of Nature and Man, Oxford 2006

Kwakkelstein, M.W., Leonardo da Vinci as a Physiognomist. Theory and Drawing Practice, Leiden 1994.

Kwakkelstein, M.W., “Did Leonardo always practice what he preached? Discrepancies between Leonardo’s didactic views on painting and his artistic practice”, Letteratura e arte 9 (2011), pp. 107-136.

Kwakkelstein, M.W. , Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci. Over de verhouding tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance, Utrecht 2011.

Kwakkelstein, M.W., “Leonardo da Vinci’s recurrent use of patterns of indivudual limbs, stock poses and facial stereotypes”, in : M.W. Kwakkelstein en L. Melli, From Pattern to Nature in Italian Renaissance Drawing, Florence 2012, pp. 175-193.

Marani, P.C., Leonardo da Vinci. The Complete Paintings, New York 2003.

Marani, P. And Fiorio, M.T., Leonardo da Vinci 1452-1519. The Design of the World, exhibition catalogue (Palazzo Reale, Milan), Milan 2015.

Syson L. and Keith, L., Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan, exhibition catalogue (The National Gallery, London), London 2011

Summers, D., Michelangelo and the Language of Art, Princeton 1981

Wohl, H., “’Puro senza ornato’: Masaccio, Cristorofo Landino and Leonardo da Vinci”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 56 (1993), pp. 256-260.

 

Primaire bronnen:

Leonardo on painting. An anthology of writings by Leonardo da Vinci, Ed. Martin Kemp and Margaret Walker, Yale University Press and London 1989.

Treatise on Painting [Codex Urbinas Latinus] By Leonardo da Vinci. Translated and annotated by A. Philip McMahon, 2 vols., Princeton 1956.

Leonardo da Vinci. Libro di Pittura. Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vaticana, C. Pedretti en C. Vecce (eds), Florence 1995.

The Literary Works of Leonardo da Vinci. Compiled and edited from the original manuscripts, J.P. Richter (ed.), 2 vols., London 1970 (3rd ed.).

Leonardo da Vinci. Notebooks. Selected by Irma Richter edited by Thereza Wells with a preface by Martin Kemp, Oxford 2008.

MacCurdy, The Notebooks of Leonardo da Vinci, Londen 1939

Pedretti, Leonardo da Vinci On painting. A Lost Book (Libro A), Berkeley/Los Angeles 1964

Pedretti, The Literary Works of Leonardo da Vinci compiled and edited from the original manuscipts by Jean Paul Richter. Commentary, 2 vols., Oxford 1977.

Leonardo da Vinci: The Tension between Artistic Theory & the Painter’s Practice

19-30 August 2019

Professor: Michael W. Kwakkelstein, PhD

Classes meet: Monday-Friday

Location: The Dutch University Institute for Art History, Florence (NIKI)

Hours: 09:00-13:00

Credits: 6 ECTS

E-mail: kwakkelstein@nikiflorence.org

Office hours: after class

Course Description:

An in-depth study of the drawings, paintings and writings of Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise, France 1519). This course seeks to define Leonardo’s development as a painter, a draftsman and a theorist of art. The student will become familiar not only with Leonardo’s individual masterpieces, but also with his theoretical ideas on painting and how to represent scientific knowledge in images (Leonardo regarded painting a natural science). The student will gain insight in the design process of Leonardo’s painted works through attentive analysis of the preparatory drawings that reveal a close study of cause and effect in Nature.

Course Objectives

To introduce the student to the art and scientific thought of Leonardo da Vinci and to enable him or her to understand and appreciate the originality and universality of his genius. The student will learn the significance of Leonardo’s pioneering research in various branches of knowledge and will understand how that research relates to his artistic ideas about painting and his practice. The student will become familiar with the role drawing played not only in the creative process, but also in the transmission of the vast body of knowledge Leonardo gathered with the intention to compile illustrated treatises for the benefit of the painter.

Course Structure

The course will be a combination of lectures with power point presentation/discussions of the readings in class and guided visits on site in museums in Florence.

A reader will be handed out during an introductory class in May (Utrecht, date t.b.a.).

Course Requirements

Students will write a research paper with a 20 minutes-presentation at the institute (list of topics and outline term paper will be handed out at the beginning of the course). Paper: 2500 word (MA-level: 4000 words). Your presentation should include: brief outline of research question, state of research, method of research, sources used, additional questions raised, new insights, bibliography. Knowledge should reflect research, readings (Reader) and lectures.

Deadline paper: Monday, October 21th, 2019

The following research questions are of particular importance to this course:

 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to his own artistic practice?
 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to such ideas expressed by ancient authors (e.g. Pliny) and his contemporaries or near contemporaries?
 • How do Leonardo’s ideas about painting relate to contemporary painting (does he criticize Italian painting and if so, why?)
 • What is the influence he exerted on his contemporaries both as a painter and as a teacher of art?

 

Please send your cv with GPA and letter of motivation before May 1th, 2019 to kwakkelstein@nikiflorence.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci:

The Tension between Artistic Theory & the Painter’s Practice

 

19-30 August 2019

 

Professor: Michael W. Kwakkelstein, PhD

Classes meet: Monday-Friday

Location: The Dutch University Institute for Art History, Florence (NIKI)

Hours: 09:00-13:00

Credits: 6 ECTS

E-mail: kwakkelstein@nikiflorence.org

Office hours: after class

 

Course Description:

An in-depth study of the drawings, paintings and writings of Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise, France 1519). This course seeks to define Leonardo’s development as a painter, a draftsman and a theorist of art. The student will become familiar not only with Leonardo’s individual masterpieces, but also with his theoretical ideas on painting and how to represent scientific knowledge in images (Leonardo regarded painting a natural science). The student will gain insight in the design process of Leonardo’s painted works through attentive analysis of the preparatory drawings that reveal a close study of cause and effect in Nature.

Course Objectives

To introduce the student to the art and scientific thought of Leonardo da Vinci and to enable him or her to understand and appreciate the originality and universality of his genius. The student will learn the significance of Leonardo’s pioneering research in various branches of knowledge and will understand how that research relates to his artistic ideas about painting and his practice. The student will become familiar with the role drawing played not only in the creative process, but also in the transmission of the vast body of knowledge Leonardo gathered with the intention to compile illustrated treatises for the benefit of the painter.

Course Structure

The course will be a combination of lectures with power point presentation/discussions of the readings in class and guided visits on site in museums in Florence.

A reader will be handed out during an introductory class in May (Utrecht, date t.b.a.).

Course Requirements

Students will write a research paper with a 20 minutes-presentation at the institute (list of topics and outline term paper will be handed out at the beginning of the course). Paper: 2500 word (MA-level: 4000 words). Your presentation should include: brief outline of research question, state of research, method of research, sources used, additional questions raised, new insights, bibliography. Knowledge should reflect research, readings (Reader) and lectures.

Deadline paper: Monday, October 21th, 2019

The following research questions are of particular importance to this course:

 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to his own artistic practice?
 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to such ideas expressed by ancient authors (e.g. Pliny) and his contemporaries or near contemporaries?
 • How do Leonardo’s ideas about painting relate to contemporary painting (does he criticize Italian painting and if so, why?)
 • What is the influence he exerted on his contemporaries both as a painter and as a teacher of art?

 

 

Please send your cv with GPA and letter of motivation before May 1th, 2019 to kwakkelstein@nikiflorence.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci:

The Tension between Artistic Theory & the Painter’s Practice

 

19-30 August 2019

 

Professor: Michael W. Kwakkelstein, PhD

Classes meet: Monday-Friday

Location: The Dutch University Institute for Art History, Florence (NIKI)

Hours: 09:00-13:00

Credits: 6 ECTS

E-mail: kwakkelstein@nikiflorence.org

Office hours: after class

 

Course Description:

An in-depth study of the drawings, paintings and writings of Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise, France 1519). This course seeks to define Leonardo’s development as a painter, a draftsman and a theorist of art. The student will become familiar not only with Leonardo’s individual masterpieces, but also with his theoretical ideas on painting and how to represent scientific knowledge in images (Leonardo regarded painting a natural science). The student will gain insight in the design process of Leonardo’s painted works through attentive analysis of the preparatory drawings that reveal a close study of cause and effect in Nature.

Course Objectives

To introduce the student to the art and scientific thought of Leonardo da Vinci and to enable him or her to understand and appreciate the originality and universality of his genius. The student will learn the significance of Leonardo’s pioneering research in various branches of knowledge and will understand how that research relates to his artistic ideas about painting and his practice. The student will become familiar with the role drawing played not only in the creative process, but also in the transmission of the vast body of knowledge Leonardo gathered with the intention to compile illustrated treatises for the benefit of the painter.

Course Structure

The course will be a combination of lectures with power point presentation/discussions of the readings in class and guided visits on site in museums in Florence.

A reader will be handed out during an introductory class in May (Utrecht, date t.b.a.).

Course Requirements

Students will write a research paper with a 20 minutes-presentation at the institute (list of topics and outline term paper will be handed out at the beginning of the course). Paper: 2500 word (MA-level: 4000 words). Your presentation should include: brief outline of research question, state of research, method of research, sources used, additional questions raised, new insights, bibliography. Knowledge should reflect research, readings (Reader) and lectures.

Deadline paper: Monday, October 21th, 2019

The following research questions are of particular importance to this course:

 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to his own artistic practice?
 • How do Leonardo’s ideas about good painting relate to such ideas expressed by ancient authors (e.g. Pliny) and his contemporaries or near contemporaries?
 • How do Leonardo’s ideas about painting relate to contemporary painting (does he criticize Italian painting and if so, why?)
 • What is the influence he exerted on his contemporaries both as a painter and as a teacher of art?

 

 

Please send your cv with GPA and letter of motivation before May 1th, 2019 to kwakkelstein@nikiflorence.org