OU Masterclass 19de eeuw | NIKI Florence
170
page-template-default,page,page-id-170,page-child,parent-pageid-165,mmm mega_main_menu-2-1-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

OU Masterclass 19de eeuw

Masterclass De roem van de Florentijnen: 19e-eeuwse visies op de Italiaanse renaissance

22-29 april 2014

De internationale belangstelling voor Florence als kunststad en centrum van de vroege renaissance cultuur dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. De masterclass richt zich op die beginperiode van de (kunst)historische en artistieke ontginning van deze stad, die voornamelijk het werk was van buitenlandse geleerden en kunstenaars. Als startpunt dient Jacob Burckhardts invloedrijke Die Kultur der Renaissance in Italien (1860). Hierin typeerde deze cultuurhistoricus Florence als “verreweg de voornaamste werkplaats van de Italiaanse geest, ja van de moderne Europese geest in het algemeen”. Het moderne karakter schuilde volgens hem in een vrijheid van denken die de mens vanaf dat moment in staat stelde de hem omringende wereld rationeel te doorgronden en naar zijn hand te zetten. De geboorte van deze bewustwording van de eigen menselijke vermogens, die een breuk zou hebben betekend met de middeleeuwen en haar aan god ondergeschikte, religieuze wereldbeschouwing, lokaliseerde Burckhardt in het 14e- en 15e-eeuwse Florence.

Burckhardts these viel kennelijk op vruchtbare bodem. In zijn kielzog trokken vele geletterden – voornamelijk Engelsen, Amerikanen en Duitsers – naar Florence om zich er nader te verdiepen in de vroeg renaissance kunst en cultuur. Zij vormden een hecht netwerk van intellectuelen die zich vaak voor langere tijd vestigden in de stad. Daar identificeerden zij zich eerder met de inwoners van de door Burckhardt beschreven bakermat van de West-Europese cultuur dan met de eigentijdse burgers van het zich geleidelijk aan industrialiserende Florence. In de rijke schat aan schilderijen, beelden, gebouwen, literatuur, of verhandelingen op het gebied van de wetenschap, filosofie en politiek zochten zij de bronnen van de moderne Europese mens waarvan zij zichzelf de bevoorrechte, maar tegelijk ook verantwoordelijke erfgenamen voelden.

Docenten:
prof. dr. Paul van den Akker (OU), Prof. dr. Jaap van Marle (OU), Prof. dr. Carla Rita Palmerino (OU), drs. Irmin Visser (OU); Prof.dr. Michael Kwakkelstein (NIKI).

Doelgroep en ingangseis:
de cursus is een samenwerking tussen de Open Universiteit en het NIKI. Ze staat open voor MA-studenten van zowel de Open Universiteit als van de overige zes Nederlandse universiteiten.

Voorbereiding in Nederland

Voorafgaand zijn er in Nederland drie verplichte bijeenkomsten. De locaties worden t.z.t. bekend gemaakt.

(1) 7-2-2014: tijdens een introductiebijeenkomst wordt informatie gegeven over de masterclass en krijgt elke deelnemer een onderwerp toegewezen waarover op 14 maart en tijdens het verblijf in Florence een presentatie zal worden gehouden. Aansluitend zal een college worden gegeven.

(2) 21-2-2014: (datum onder voorbehoud): op 21 februari vindt een symposium (van een hele dag) plaats waarop sprekers van verschillende universiteiten een onderwerp belichten rondom de 19e-eeuwse visies op de Italiaanse renaissance.

(3) 14-3-2014: op 14 maart vindt een seminar plaats  (van een hele dag) waarop alle deelnemers een presentatie houden van de eerste bevindingen van het eigen deelonderzoek. (Dit onderzoek zal vervolgens in Florence kunnen worden aangevuld met gebruikmaking van de bibliotheek van het NIKI.)

Masterclass in Florence; onderwijsvorm
Tijdens een intensieve periode van 8 dagen in Florence worden colleges, referaten en discussies op het instituut afgewisseld met excursies op locatie in de stad. Bezocht worden o.a. de rond 1900 aangelegde verzamelingen (waaronder Museo Bardini, Museo Horne, Museo Stibbert, Collezione Loeser en Palazzo Davanzati), de Tribuna di Galileo in het Museo della Specola, en de 19e-eeuwse beelden­galerij van beroemde Florentijnen in de binnenhof van de Uffizi.

Toetsing
Elke deelnemer houdt een door de docenten te beoordelen presen­tatie in Nederland en in Florence, volgt het symposium en neemt actief deel aan de excursies en discussies van de masterclass.

Studielast:
De studielast komt overeen met 4,3 ects (= 1 module voor OU-studenten). Studenten van de andere universiteiten dan de OU dienen met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten:
Reis- en verblijfkosten (inclusief entreegelden) komen voor rekening van de deel­nemende student. Het NIKI beschikt over een beperkt aantal meerpersoonskamers (totaalkosten ca 200 euro voor stu­den­ten van de OU; ca 80 euro voor studenten van andere universiteiten). Van hen die hiervan echter geen gebruik wensen te maken, wordt verwacht dat zij zelf voor logies zorgen.

Aanmelding en toelating:
Gegadigden kunnen zich voor 6 januari 2014 aanmelden via het secretariaat van de Open Universiteit: secretariaat.cultuurwetenschappen @ou.nl

Men wordt verzocht hierbij ook aan te geven of men gebruik wenst te maken van de logiesmogelijkheid op het NIKI, of dat men zelf voor logies zorgt. Omdat het totaal aantal deelnemers gelimiteerd is (ca 20), betekent aanmelding niet automatisch dat men ook is toe­gelaten. Plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en studieresultaten. Na aanmelding ontvangt men uiterlijk 20 januari bericht over al of niet definitieve toelating.

Deadline aanmelding: 6 januari 2014